Pomiary i analizy

 

Pomiary urządzeń i instalacji elektrycznych - cele i założenia.

 

Wykonując pomiary elektryczne uzyskujemy informacje o stanie  technicznym badanych urządzeń. Dobry stan techniczny eksploatowanych urządzeń, czy też nowo zmontowanych i przekazywanych do eksploatacji, jest gwarancją ich bezawaryjnej i bezpiecznej pracy. Pomiary w okresie eksploatacji służą dla oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy.W zależności od warunków środowiskowych należy stosować różne okresy.

Częstotliwość badań należy ustalić w oparciu o wymagania Ustawy Prawa Budowlanego, ustawy Prawa Energetycznego, wymagania przepisów o ochronie przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej oraz o zasady wiedzy technicznej.

 

 Zakres prac pomiarowych

 

                  *  Impedancja pętli zwarciowej                           

                  *  Parametry wyłączników RCD                           

                  *  Rezystancja izolacji                                       

                  *  Rezystancja uziemienia i instalacji odgromowej   

                  *  Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych

                  *  Pomiary urządzeń i elektronarzędzi                    

 

 Badania odbiorcze i okresowe, analiza prac kontrolno - pomiarowych.

 

 

Analiza spalin kotłów grzewczych

 

Proces spalania mieszanki paliwowo-powietrznej jest procesem, którego efekty końcowe często odbiegają od pożądanych. Analiza spalin pozwala na bezpośrednią ocenę stężenia poszczególnych związków spalin jak i samej sprawności tego procesu. Badania spalin przy pomocy analizatorów potrzebne są do sprawdzania, czy są spełniane wyznaczone przez prawo normy emisji. Dostarczają też pełnych informacji diagnostycznych na temat sprawności kotłów grzewczych, co pozwala na znaczące obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń.

 

 

Pomiary szczelności urządzeń i instalacji gazowych   

Pomiary hałasu

Pomiary oświetlenia  

WolsztynplaNET.com